Radek Struzik Fotografika

Studio Fotograficzne Manufaktura Kadrów

Regulamin serwisu i sklepu

1. Pojęcia ogólne

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z powiązaną z nim Polityką prywatności.
1.2. Serwis lub Sklep – serwis internetowy “rstruzik.com” oraz sklep “HotPix.pl”, działający pod adresem https://rstruzik.com/, https://hotpix.pl i https://rstruzik.com/sklep-hotpix-pl;
1.3. Usługodawca lub Sprzedawca – firma “Radek Struzik Fotografika” z adresem siedziby: 1 Maja 2/6, 42-500 Będzin, NIP: 6443076815, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
1.4. Usługobiorca lub Zamawiający lub Klient – każda osoba fizyczna lub spółka prawa handlowego, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę oraz dokonująca zakupu za pośrednictwem Serwisu/Sklepu.
1.5. Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych oraz formularzy zamówień dostępnych na stronie www.
1.6. Akceptowalne Metody Płatności – udostępnione przez Sprzedawcę formy płatności skutkujące zaksięgowaniem na jego rachunku należności za złożone Zamówienie. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
1.7. Zamówienie lub Zakup – dodanie do koszyka wybranych produktów lub usług i dokonanie skutecznej płatności w oparciu o dostępne w Sklepie Akceptowalne metody płatności lub też inna forma złożenia zamówienia.
1.8. Dostawa lub Realizacja Zamówienia – wykonanie lub dostawa usługi lub jej części za pośrednictwem dostępnych w Sklepie metod wysyłki lub za pośrednictwem Komunikacji Drogą Elektroniczną. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0,00 zł w przypadku wysyłki elektronicznej do 20,00 zł w przypadku wysyłki produktu fizycznego i są zależne od gabarytu i wybranego sposobu dostawy.
1.9. Voucher – przyrzeczenie Usługodawcy, że wykona wybraną usługę na rzecz Usługobiorcy lub osoby przez niego wskazanej, w terminie ustalonym na co najmniej 14 dni przed datą realizacji ustaloną w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zakupu (Termin ważności vouchera). Voucher wysyłany zwykle jest drogą elektroniczną w formie pliku PDF i stanowi podstawę do wykonania usługi. Voucher nie może zostać zbyty na rzecz osoby trzeciej bez wcześniejszego uzgodnienia tego ze Sprzedającym.
1.10. Usługi dodatkowe – kategoria usług możliwych do realizacji przy okazji wykonania usługi podstawowej. Usługi dodatkowe stanowią integralną część usług podstawowych i nie mogą być zakupione oddzielnie (np. koszt dojazdu na miejsce pleneru nie może zostać zakupione bez zamówienia samego pleneru; wizaż nie może zostać zamówiony bez zamówienia sesji zdjęciowej). Usługi dodatkowe jak wizaż lub spersonalizowane, ręcznie wykonywane opakowanie scrapbookingowe jest zlecane podmiotom trzecim współpracującym z Usługodawcą.

2. Postanowienia ogólne dotyczące korzystania z serwisu

2.1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu i Sklepu, a także metody płatności, dostawy i realizacji Zamówień.
2.2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych, a także zakup oferowanych w Sklepie usług.
2.3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
2.4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie, o ile nie jest to produkt lub usługa oferowana w Sklepie.
2.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

3. Warunki używania Serwisu

3.1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
3.2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
3.3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
3.4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • przeglądarka plików PDF (np. darmowa Adobe Reader)

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
3.6. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:

  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

3.7. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

4. Warunki oraz zasady rejestracji

4.1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu i Sklepu bez konieczności rejestracji.
4.2. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
4.3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
4.4. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
4.5. Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
• posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
4.6. Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji i wykonywania zamówień oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
4.7. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
4.8. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
4.9. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
• Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
• Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
4.10. Usuwanie konta:
4.10.1. Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
4.10.2. Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
4.10.3. Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

5. Dokonywanie zakupów i realizacja Zamówień

5.1. Usługobiorcy mogą dokonywać Zamówień i zakupów za pośrednictwem Serwisu/Sklepu, Kontaktu Drogą Elektroniczną, telefonicznie lub podczas osobistego kontaktu z Usługodawcą.
5.2. Ustalenia pisemne, bez względu na formę (email, SMS), mają charakter wiążący i dają Usługodawcy prawo do kontynuowania kontaktu i wykorzystania przekazanych danych osobowych w celu i do chwili istnienia konieczności realizacji Zamówienia.
5.3. Jeśli płatność za Zamówienie nie poskutkuje uznaniem należnych środków na rachunku bankowym Usługodawcy, Zamówienie nie może zostać zrealizowane.
5.4. Proces dokonywania zakupów i realizacji Zamówienia za pośrednictwem Sklepu:
5.4.1. Usługobiorca dodaje oferowane usługi lub produkty do koszyka, wypełnia wymagane przy tej okazji pola formularza dostarczając niezbędnych do wykonania Zlecenia danych – w tym określa sposób płatności i sposób dostawy – a następnie dokonuje skutecznej płatności za pośrednictwem kanałów wybranych spośród Akceptowalnych Metod Płatności lub w inny uzgodniony z Usługodawcą sposób;
5.4.2. Telefonicznie lub za pośrednictwem Komunikacji Drogą Elektroniczną Usługodawca potwierdza skuteczne zaksięgowanie Płatności i gotowość do wykonania usługi;
5.4.3. Na co najmniej 14 dni roboczych przed terminem wykonania usługi Usługobiorca lub osoba przez niego wskazana, winni skontaktować się z Usługodawcą, by ustalić konkretny termin wykonania usługi;
5.4.4. W ustalonym terminie Usługodawca będzie gotowy do wykonania usługi o ustalonym czasie i w ustalonym miejscu. W przypadku braku możliwości należytego wykonania Usługi w określonym terminie, Usługodawca na swój koszt zapewni wykonanie usługi przez podmiot trzeci z zachowaniem wszelkich standardów.

6. Prawo do odstąpienia od umowy i postępowanie reklamacyjne

6.1. W przypadku produktów fizycznych, Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. W przypadku produktów i usług sprzedawanych w formie elektronicznej, voucher stanowiący podstawę wykonania usługi, zostanie unieważniony natychmiast po otrzymaniu odstąpienia. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku odstąpienia na życzenie Usługobiorcy, koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
6.2. Prawo do odstąpienia nie zostanie uznane, gdy minie więcej niż wskazane 14 dni od daty zakupu, usługa lub jej część zostanie w międzyczasie wykonana, lub ustalony zostanie termin jej wykonania. W takim wypadku strony uznają, że Usługodawca podjął już kroki zmierzające do realizacji usługi i poniósł z tego tytułu stosowne koszty. Dotyczy to także dodatkowych produktów spersonalizowanych, wykonywanych zgodnie z życzeniem Klienta.
6.3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by jakość wykonywanej usługi była zgodna ze sztuką, jednakże w przypadku zastrzeżeń co do końcowego efektu, możliwe jest wprowadzenie jednorazowych poprawek, które mają zadowolić Klienta. W takim wypadku reklamację należy złożyć w formie pisemnej w okresie 7 dni od daty przekazania wyniku usługi. W terminie do 7 dni Usługobiorca określi warunki wykonania reklamacji.

7. Warunki świadczenia usługi Newsletter

7.1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
7.2. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
7.3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
7.4. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
7.4.1. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
7.5. Warunki świadczenia usługi Newsletter:
• podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
• weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
• wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
7.6. Zakres usługi Newsletter:
• powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
• powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
7.7. Wypisanie się z usługi Newsletter:
• Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
• Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
• Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

8. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

8.1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
• Formularz kontaktowy
• Komentowania wpisów i artykułów
• Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych
8.2. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
• Adresu e-mail
• Telefonu kontaktowego
8.3. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności”, stanowiącą integralną część Regulaminu.
8.4. Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
8.4.1. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
8.4.2. Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
8.4.3. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem, a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
8.4.4. Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
8.4.5. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

9. Gromadzenie danych osobowych o Usługobiorcach

9.1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
9.2. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
9.3. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców pozwala na świadczenie usług m.in. utrzymanie ich kont, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).
9.4. Dane osobowe będą przechowywane są przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
9.5. Dane osobowe, na przetwarzanie których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
9.6. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym): Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
9.7. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
9.8. Przesyłanie danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich z zewnętrznego źródła – w celu realizacji Zamówienia, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane operatorowi płatności, firmie kurierskiej lub podwykonawcom usług powiązanych (wykonanie odbitek i innych postaci fizycznych, wykonanie personalizowanych voucherów i wszelkiej postaci wersji prezentowych), a także mogą być gromadzone od podmiotów trzecich, w serwisach których dokonywane są zamówienia, a których wykonawcą jest Usługodawca.
9.9. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. Informacje te zawarte są w Polityce prywatności.

9.10. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.11. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.
• Dane zbierane automatycznie:
Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Prędkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych

Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
Płeć

 • Wiek
 • Zainteresowania

9.12. Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
9.13. Dane zbierane podczas rejestracji: Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail.
9.14. W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy
• Dane zbierane podczas dokonywania Zamówienia:
Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefony, adres do wysyłki, imię i nazwisko osoby, na rzecz której zamówienie ma być zrealizowane;
• Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
adres e-mail, imię lub pseudonim.

10. Prawa autorskie

10.1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu, treści tam zamieszczanych oraz dzieł powstających w ramach świadczonych usług jest Usługodawca.
10.2. Część danych zamieszczonych w Serwisie jest chroniona prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
10.3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
10.4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
10.5. Na produkty i usługi sprzedawane w Sklepie HotPix.pl Usługobiorcy udzielana jest nieograniczona licencja do nieodpłatnego powielania i udostępniania w formie i postaci, w jakiej zostały udostępnione na skutek realizacji zamówienia z zaznaczeniem ich autorstwa. Przekazanie licencji nie wiąże się z przeniesieniem praw autorskich do dzieła stanowiącego wynik usługi.

11. Zmiany Regulaminu

11.1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
11.2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
11.3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
11.4. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
11.5. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
12.2. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
12.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
12.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
12.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
12.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
12.7. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
12.8. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
• Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
• Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@rstruzik.com
12.9. Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem i oferowanymi usługami.

Dodaj tu swój tekst nagłówka